និទាឃរដូវឧស្ម័នភាពតានតឹង

  • ភាពតានតឹង និងអូសទាញ និទាឃរដូវឧស្ម័ន

    ភាពតានតឹង និងអូសទាញ និទាឃរដូវឧស្ម័ន

    Tension & Traction Gas Spring គ្រឿងទាំងនេះដំណើរការក្នុងទិសដៅផ្ទុយពីប្រភពឧស្ម័នបង្ហាប់។ឧបសគ្គនៃការម៉ោនជាញឹកញាប់មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រភពបង្ហាប់;ឧ. ទ្វារ និងបន្ទះចូលប្រើផ្តេកនៅខាងក្រោម និងប្រភេទគម្រប ឬគម្របដែលត្រូវតែទាញបើក ឬទាញបិទ។ស្ទ្រីមឧស្ម័នតានតឹងក៏ដំណើរការជាញឹកញាប់ផងដែរដូចជា tensioners នៅលើការជួបប្រជុំមេកានិច និងដ្រាយខ្សែក្រវ៉ាត់។